ജനത ഹോട്ടലിൽ നിന്നുമുള്ള ഉച്ച ഊണ് ബുക്കിംഗ്

ജനത ഹോട്ടലിൽ നിന്നുമുള്ള ഉച്ച ഊണ് ബുക്കിംഗ് 25 രൂപക്ക്.ഊണ് ബുക്കിംഗ് ഒരു ദിവസം മുൻപേ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്

പരാതി പരിഹാരം

കോവിഡ് 19 ബന്ധപെട്ടു ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പരാതികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം. ഓൺലൈൻ ആയോ 8590036770 എന്ന ഹെല്പ് ഡെസ്ക് നമ്പർ മുഖേനയോ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.

Submit your complaint

വോളണ്ടിയര്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍

നഗരസഭയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളില്‍ മാത്രം ആവശ്യമുള്ള സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുവാന്‍ തയ്യാറുള്ള 18 നും 40 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള യുവതീ യുവാക്കള്‍ക്ക് ഇവിടെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.

Register

നഗര പരിധിയിലെ ഷോപ്പുകളുടെ റജിസ്ടേഷൻ

നഗരസഭ പരിധിയിലുള്ള  തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷോപ്പുകളുൾക്കുള്ള  രജിസ്‌ട്രേഷൻ

Register

How to Protect Yourself

Take steps to protect yourself and others

Clean your hands often

a. Clean your hands with alcohol based sanitizer
b. Wash your hands often with soap and water at least 20 seconds

Avoid close contact

a. Avoid close contact with people who are exposed or sick or COVID positive or people in quarantine

Stay home if you’re quarantine or Sick

a. Stay home if you are quarantine
b. If you are sick [Rhinorrhea, fever, Throat pain, Cough ,Breathlessness]

Cover coughs and sneezes

a. Cover your mouth and nose with a tissue / Kerchief when you cough or sneeze or use the inside of your elbow.

Wear a three layer surgical facemask

a. If you are sick
b. If you are mean prone to expose

Clean and disinfect

a. Clean and disinfect frequently touched surfaces daily with bleach solution or sodium hypochlorite solution.

Keep Social Distancing

a. Keep Social Distancing minimum one meter

Updates